close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OLIMPIADA JĘZYKA POLSKIEGO W NIEMCZECH

 • Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XV Olimpiadzie Języka Polskiego w Niemczech!

   

  I. Warunki uczestnictwa

   

  1) W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie zamieszkali w Niemczech, którzy nie ukończą 18 roku życia do dnia 30 czerwca 2019 r.

   

  2) Uczestnicy będą startować w dwóch grupach wiekowych wg niemieckiego systemu oświaty:

  a) grupa młodsza – uczniowie klasy 5. i 6. (za zgodą nauczyciela może startować również uczeń młodszy);

  b) grupa starsza – uczniowie od klasy 7. wzwyż.

   

  3) Uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych oraz w czterech kategoriach, związanych z okresem pobytu za granicą i typem placówki, w której uczą się języka polskiego (zakresem nauczania):

  Kategoria I: uczniowie przebywający poza granicami Polski krócej niż trzy lata szkolne, bez względu na miejsce nauki języka polskiego.

  Uczniowie przebywający poza granicami Polski dłużej niż trzy lata:

  Kategoria II: uczniowie szkół prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i szkół europejskich;

  Kategoria III: uczniowie szkół niemieckich z nauczaniem języka polskiego;

  Kategoria IV: uczniowie szkół społecznych i innych.

   

  W przypadku, gdy którakolwiek z grup finałowych liczy mniej niż 5 osób, uczestnicy tej grupy rywalizują tylko o nagrodę główną.

   

  II. Rodzaj zadań dla uczestników

   

  a) Grupa młodsza

  I etap: test gramatyczny i dyktando – układane przez nauczyciela uczącego;

  II etap (będący finałem): zadania oparte na tzw. pisaniu kreatywnym, które polega na utworzeniu przez osobę piszącą konkretnej treści na podstawie gotowej lub samodzielnie wybranej intencji komunikacyjnej spośród trzech podanych tematów.

   

  b) Grupa starsza

  I etap: test gramatyczny i dyktando – układane przez nauczyciela uczącego;

  II etap: praca pisemna na jeden temat wybrany z pięciu przygotowanych przez Komitet Organizacyjny. Formy wypowiedzi pisemnej: recenzja, list, opowiadanie z elementami dialogu i opisu przeżyć wewnętrznych bohatera, rozprawka, charakterystyka, opis miejsca, kartka z pamiętnika

  Finał: test kompetencyjny w formie pisemnej oraz wypowiedź na temat lektury.

   

  Test gramatyczny i dyktando do I etapu nauczyciele opracowują i oceniają samodzielnie w szkołach.

   

  Przykłady zadań do II etapu oraz finałowych testów kompetencyjnych z poprzednich edycji zostaną przygotowane przez Komitet Organizacyjny OJP i opublikowane na stronie internetowej Ambasady RP w RFN (www.berlin.msz.gov.pl) oraz konsulatów. Konsulaty prześlą zadania i testy do punktów nauczania.

   

  Wypowiedź ustna: uczestnik zakwalifikowany do udziału w finale Olimpiady opracowuje dwie lektury z zestawu przygotowanego przez Komitet Organizacyjny OJP. Komisja wskazuje, którą spośród nich uczestnik omawia podczas wypowiedzi. Lista lektur do wyboru opublikowana zostanie na stronie internetowej Ambasady RP w RFN oraz stronach internetowych konsulatów.

   

  III. Przebieg i terminarz

   

   

  I etap

  II etap

  Finał

  Miejsce przeprowadzenia etapu

  Szkoła/punkt nauczania

  Szkoła/punkt nauczania

  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska" Zarząd Krajowy w Warszawie

  Ocena wykonanego zadania

  Nauczyciele danej szkoły lub punktu nauczania

  Komisja powołana przez konsula w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym OJP

  Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny OJP

  Terminy nadsyłania propozycji tematów na poszczególne etapy

  Propozycje zadań do II etapu – przesłać Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego OJP do 30.11.2018 r.

  Wybór zadań do II etapu – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego OJP, pani Renata Kaczmarek (15olimpiada@gmx.de) oraz pani Agnieszka Scholz-Magrel (polnischlehrerin@web.de)

  Test kompetencyjny przygotowuje pani dr hab. Danuta Krzyżyk

  Terminy przeprowadzania egzaminów

  do 21.01.2019 r.

   

  do 18.03.2019 r.

  (ostateczny termin nadesłania prac do konsula – decyduje data stempla pocztowego)

   

  23-26.05.2019 r., Poznań

  Sprawdzanie prac

  do 11.02.2019 r.

  do 9.04.2019 r.

   

  Ostateczny termin ogłoszenia wyników

  do 12.02.2019 r.

  do 12.04.2019 r.

   

  Szczegółowe informacje organizacyjne

  1. Liczba uczestników przechodzących do II etapu w danej szkole lub punkcie nauczania zależy od liczby uczestników biorących udział w I etapie. I tak:

  * do 10 osób (na jedną grupę/kategorię) – przechodzi 1 uczeń

  * do 15 osób – 2 uczniów

  * do 20 osób – 3 uczniów

  * do 25 osób – 4 uczniów

  * do 30 osób – 5 uczniów

   

  2. Szkoły/placówki przesyłają informacje o zwycięzcach I etapu do Konsulatów RP (Berlin, Hamburg, Monachium, Kolonia), w którego okręgu się znajdują. Adresy Konsulatów i podział na okręgi konsularne znajdują się na stronie internetowej Ambasady: www.berlin.msz.gov.pl

  1. Konsulaty przesyłają do szkół zadania na II etap

  2. Szkoły przesyłają prace pisemne – zgodnie z art. IV pkt. f) Regulaminu – do konsulatu w danym okręgu.

  3. Grupa młodsza kończy udział w Olimpiadzie na szczeblu danego okręgu konsularnego.

  4. Po II etapie spośród uczestników ze starszej grupy wiekowej w danym okręgu konsularnym zostaną wyłonieni laureaci (finaliści). Komisje powołane przez poszczególne konsulaty przesyłają informacje dotyczące ww. na adresy mailowe:

  * berlin.amb.wk@msz.gov.pl

  * jowita.wencius@msz.gov.pl

  * 15olimpiada@gmx.de

  Liczba finalistów dla poszczególnych okręgów konsularnych:

   

  - Berlin: 6

   

  - Hamburg: 4

   

  - Kolonia: 12

   

  w tym:

  kat. 1 – 2 osoby

  kat.2 – 3 osoby

  kat.3 – 5 osób

  kat.4 – 2 osoby

   

  - Monachium: 4

   

  Liczba opiekunów:

   

  - Berlin: 2

   

  - Hamburg: 2

   

  - Kolonia: 4

   

  - Monachium: 2

   

   

  IV. Inne

   

  a) Jedna szkoła może być co do zasady reprezentowana przez nie więcej niż jednego finalistę odpowiedniej kategorii.


  b) Komisje egzaminacyjne II etapu powoływane są przez konsulów spośród nauczycieli polonistów – przedstawicieli czterech kategorii szkół wymienionych w pkt. I.


  c) Listy uczestników finału z podaniem dat urodzenia, kategorii, wybranych lektur oraz punktacją z I i II etapu muszą być przesłane do p. Renaty Kaczmarek (15olimpiada@gmx.de) oraz konsula polonijnego w WK Ambasady RP w RFN (berlin.amb.wk@msz.gov.pl oraz jowita.wencius@msz.gov.pl) do dnia 12.04.2019 r.


  d) Warunki prezentacji i kryteria oceny będą podane wraz z zadaniami do poszczególnych etapów.


  e) Na pracę pisemną II etapu i finału przeznaczonych jest 90 minut.


  f) Prace pisemne II etapu (pisane czytelnie, czarnym kolorem) na oryginalnym formularzu przesyłane są do konsula niesprawdzone i niepodpisane (z dwiema kserokopiami) wraz z dołączoną kompletnie wypełnioną i podpisaną przez nauczyciela kartą uczestnika. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za zgodność danych osobowych ucznia.


  g) Konsul przesyła do sprawdzenia anonimowe kopie prac II etapu opatrzone pieczęcią i nadanym przez siebie numerem pracy do komisji egzaminacyjnej.


  h) Uczestnik finału musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości.


  i) Opiekunem finalistów powinien być nauczyciel języka polskiego ze względu na możliwość powołania go do Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady Języka Polskiego.


  j) Laureaci pierwszych miejsc finału poprzednich edycji Olimpiady nie mogą ponownie brać udziału w Olimpiadzie.


  k) Rezygnacja uczestnika z udziału w finale Olimpiady powoduje zwolnienie miejsca w finałach dla ucznia następnego w kolejności w danej kategorii, z odstępstwem od zasady określonej w punkcie a).


  l) W przypadku wątpliwości dot. interpretacji zasad powyższego regulaminu, rozstrzygające decyzje podejmuje zespół złożony z Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego oraz konsula właściwego terytorialnie.


  m) Naruszenie regulaminu dyskwalifikuje uczestnika Olimpiady.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: