close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Konsulat Generalny RP w Monachium uprzejmie informuje, że w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego należy wcześniej dokonać elektronicznej rezerwacji terminu wizyty w Urzędzie za pośrednictwem portalu: www.e-konsulat.gov.pl

   

  Z dniem 19 lipca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313)

  wprowadzające oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.

  Osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie (w celu złożenia wniosku paszportowego), powinna przed udaniem się do konsulatu wypełnić wniosek paszportowy i na wizytę paszportową zgłosić się z wypełnionym wnioskiem. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  W tym miejscu znajdują się pliki zawierające nowy wniosek paszportowy i informację dotyczącą jego wypełnienia! Wniosek w formacie PDF posiada edytowalne pola umożliwiające wypełnienie go przez obywatela na domowym komputerze.  W wersji dotyczącej osób małoletnich  udostępnione do edycji są również pola przeznaczone na dane rodziców lub opiekunów prawnych (poz. 14). Podpis osoby składającej wniosek powinien być dokonany odręcznie, podpisy osób wyrażających zgodę na wydanie dokumentu osobie małoletniej – również odręcznie i w obecności konsula.

   

   

  Dokument paszportowy uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera.

  Zasady wydawania dokumentów paszportowych są określone w ustawie z dnia 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758).

   

  Od dnia 17 stycznia 2013 r. obywatel polski może złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego w innym organie paszportowym niż właściwy dla jego miejsca zamieszkania (oddział paszportów w kraju lub urząd konsularny za granicą). Oznacza to, iż obecnie możliwe jest za granicą przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym.

  Należy mieć na uwadze, że odbiór dokumentu paszportowego następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

   

  Paszport wydany osobie, która nie ukończyła 13 lat - jest ważny 5 lat od daty jego wydania, a wydany osobie powyżej 13-go roku życia - 10 lat od daty jego wydania.

  Paszport zawiera mikroprocesor, w którym zamieszczone są dane biometryczne jego posiadacza (dane biometryczne: wizerunek twarzy i odciski palców umieszczone w dokumentach paszportowych w formie elektronicznej). 

   

  Kiedy składa się wniosek o wydanie paszportu

   

  Okres oczekiwania na wydanie paszportu wynosi od 6-8 tygodni. Z tego względu zaleca się składanie wniosku o wydanie nowego paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do upływu terminu ważności posiadanego dokumentu paszportowego. 

   

  Uwaga: Planując podróż do innego kraju należy uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium innego kraju w zakresie dokumentu paszportowego, wymaganej jego ważności, możliwości wjazdu na terytorium danego kraju na podstawie paszportu tymczasowego oraz obowiązku wizowego. Osoba posiadająca paszport, w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy oraz osoba, w przypadku której nastąpiła zmiana wyglądu, mogąca utrudnić ustalenie jej tożsamości powinna rozważyć złożenie wniosku o wydanie nowego paszportu.

   

   

  Kiedy istnieje obowiązek wymiany dokumentu paszportowego?

  W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 90 dni. Po upływie 4 miesięcy dokument traci ważność z mocy ustawy.

   

   

   

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie pełnoletniej

   

  Dokument paszportowy wydaje się na wniosek osoby pełnoletniej po przedłożeniu wymaganych dokumentów, pobraniu danych biometrycznych  i uiszczeniu opłaty.

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu  składa:

  -Czytelnie wypełniony formularz wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego

  (formularze pobiera się w urzędzie konsularnym). Podpis złożony w ramce umieszczonej pod fotografią nie może dotykać ani przecinać linii ramki.

  - Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię: o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.

   

  Uwaga: Osoba nieposiadająca numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa (dotyczy w jednakowym zakresie kobiet i mężczyzn).

   

  - Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

  - Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Jeżeli dane zawarte w dokumentach składanych przez osobę lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby – organ paszportowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161).

  Przy składaniu wniosku należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego - złożyć zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym). Dotyczy to również dokumentu, którego ważność już upłynęła. Dane tego dokumentu należy wskazać w rubryce nr 12 wniosku paszportowego, a w razie braku jakiegokolwiek dokumentu paszportowego (lub odpowiednio - dowodu osobistego), należy zamieścić adnotację „brak dokumentu tożsamości”.

   

  Uwaga: W sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) istnieje możliwość równoczesnego złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

  Osoba planująca podróż do innego kraju na podstawie paszportu tymczasowego powinna uzyskać informacje o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju w zakresie dotyczącym możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

   

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców.

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

  Oboje rodzice przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej  i wyrażaniu zgody na wydanie tego dokumentu powinni okazać swoje ważne dokumenty tożsamości (obywatele Unii Europejskiej okazują paszport lub dowód osobisty, obywatele innych państw – paszport). Dokument paszportowy lub dowód osobisty, którego termin ważności upłynął lub w którym zawarte są dane nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu jego posiadacza, nie potwierdza tożsamości tej osoby. Zatem rodzic, którego ta sytuacja dotyczy, powinien w pierwszej kolejności uzyskać dokument paszportowy, zawierający jego dane zgodne z aktualnym stanem prawnym.

   

  Należy złożyć:

  - Czytelnie wypełniony formularz wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wnioski pobiera się w urzędzie konsularnym).

  Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat. Podpis nie może dotykać ani przecinać linii ramki.

  - Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  W przypadku osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności) a także osoby, której stan zdrowia nie pozwala na wykonanie  fotografii określonej powyżej, w zakresie wizerunku – można złożyć fotografię:

  o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą  twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej.

  Powyższe wymogi stosuje się również w stosunku do dzieci do 5-go roku życia.

  W przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku można złożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy przedłożyć orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 lat oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można złożyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, które nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. W takim przypadku należy przedłożyć zaświadczenie o przynależności  do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.

  Jeżeli nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której składany jest wniosek, należy okazać odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka.

  - Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty  - w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu.

  - Ewentualnie inne dokumenty: np. dokument zawierający fotografię, potwierdzający tożsamość osoby.

  Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach  budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa małoletniego albo w dostępnych dokumentach i ewidencjach występują rozbieżności w danych osoby małoletniej,  konsul może żądać przedłożenia w szczególności odpisów skróconych polskich aktów stanu cywilnego, odpisów zupełnych polskich aktów stanu cywilnego lub dokumentu   potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie (Dz. U. z 2012 r., poz. 161).

   

  Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców.

  Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy okazać  aktualnie posiadany dokument paszportowy osoby małoletniej, a w przypadku utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego -  złożyć zawiadomienie o utracie / zniszczeniu dokumentu paszportowego (na formularzu udostępnionym w urzędzie konsularnym).

   

  Paszport tymczasowy

   

  Paszport tymczasowy wydaje się:

  1. obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w RP (jeżeli interesant wyraża takie życzenie i złoży wniosek o wydanie tego dokumentu),
  2. obywatelom polskim przebywającym czasowo w RP i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu,
  3. obywatelom polskim przebywającym w RP i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  1. osobom przebywającym w RP i zagranicą, w udokumentowanych, nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
  2. osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

   Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania. W paszportach tymczasowych  nie zamieszcza się danych biometrycznych.

    

    

  Odbiór dokumentu paszportowego

   

  Dokument paszportowy odbiera się osobiście w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek o jego wydanie. Paszport/ paszport tymczasowy osoby małoletniej odbiera jeden z rodziców (lub odpowiednio – jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów).

  Przy odbiorze paszportu/paszportu tymczasowego przedkłada się dotychczas posiadany dokument paszportowy, który organ paszportowy anuluje, dziurkując całość książeczki paszportowej – z wyłączeniem stron zawierających ważne wizy.

  Uwaga: nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu/paszportu tymczasowego.

  Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych na pisemny uzasadniony wniosek o odstąpienie od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym)  konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.

  W sytuacji przesyłania dokumentu paszportowego osoba zainteresowana nie dokonuje  sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

   

   

  Opłaty konsularne

  Zasady pobierania opłat konsularnych za wydanie dokumentów paszportowych oraz ich wysokość reguluje  Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. poz. 2237).

   

  - wydanie paszportu 10 – letniego                                                                                                     110 EUR

  - wydanie paszportu 5 – letniego małoletniemu do 13 roku życia                                70 EUR

  - wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania

     na paszport biometryczny                                                                                                                 15 EUR

  - wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania                        40 EUR

  - wydanie paszportu tymczasowego w innych celach niż na czas oczekiwania 

  osobie małoletniej                                                                                                                              30 EUR

   - wydanie paszportu  przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego,

  jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez

  jego posiadacza                                                                                                                                  330 EUR

  - wydanie małoletniemu do 13 r. życia paszportu przed upływem terminu ważności

  dotychczas posiadanego, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn

  zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej                                                                           210 EUR                                                                                                                                    

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  - osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  - osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  - osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

   

  Opłatę konsularną obniża się o 50% w przypadku wydania paszportu:

   

  - emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn zm.), a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;

  - osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  - kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693 i 2281);

  - osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.

   

  Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulg i zwolnień należy przedstawić do wglądu konsulowi w chwili składania wniosku.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu  przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: